Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
10 Temmuz 2018

MUŞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL VE AFETLERDE SAGLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

GÖREV TANIMI

 

İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak;
Acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapmak.

GÖREVLERİ

1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak,

3. Kara ambulanslarımn Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,

4. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraftarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

5. Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,

6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

7. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

8. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

9. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslar arası tatbikatlara katılmak,

10.Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

11. Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

12. Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek

13. Meydana gelen afetlerde; tıbbi kurtarına ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

14. Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,

15. Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

16. Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,

17. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilınesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

18. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslar arası tatbikatlara katılmak,

19. Görevalanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

20. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.