İdari Hizmetler Birimi
16 Aralık 2019

MUŞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ HİZMETLER BİRİMİ

GÖREV TANIMI

            İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak;  Sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, sağlık araştırmaları şube müdürlüğü ve sağlığın geliştirilmesi şube müdürlüğü ve halk sağlığı hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapmak.

GÖREVLERİ

1. Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek,

2. Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek,

3. İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,

4. Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetleri izlemek ve raporlamak,

5. Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,

6. Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,

7. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek,

8. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,

9. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,

10. Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

11. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

12. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,

13. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek,

14. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,

15. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,

16. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,

17. İl Müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,